Regulamin

Regulamin

sklepu internetowego e-Rast

prowadzonego przez Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 72, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000020710, posiadającą numer NIP 937-00-08-168, REGON: 070569406, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 970 719 050,00 zł

I.    Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień w sklepie Rast, znajdującym się w Olsztynie przy ul. Kanta 10, za pośrednictwem serwisu internetowego Rast dostępnego pod adresem www.e-rast.pl, prowadzonego przez Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 72, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000020710, posiadającą numer NIP 937-00-08-168, REGON: 070569406, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 970 719 050,00 zł.

 2. Każda osoba, która wyrazi chęć skorzystania z serwisu www.e-rast.pl,
  jest obowiązania zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść
  w procesie rejestracji, a także zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

II.    Definicje

Terminy użyte w Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca - Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 72, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000020710, posiadającą numer NIP 937-00-08-168, REGON: 070569406, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 970 719 050,00 zł.

 2. Sklep - prowadzony przez Sprzedawcę sklep w Olsztynie, ul. Kanta 10, w którym istnieje możliwość zamówienia Towaru za pośrednictwem Serwisu, a realizacja zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem przewoźników, o których mowa w niniejszym regulaminie.

 3. Towar -produkty oferowane przez Sprzedawcę w Serwisie, Sprzedawca prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.

 4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pośrednictwem Serwisu

 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

 6. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie za pośrednictwem Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie, przy czym warunkiem dokonywania zamówień i nabywania Towarów przez Klienta jest posiadanie przez nią Konta.

 7. Formularz Rejestracyjny – formularz zawierający dane osobowe osoby rejestrującej się w Serwisie.

 8. Login - ciąg znaków składających się z liter lub cyfr wprowadzonych przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracyjnego, przypisany do konkretnego Użytkownika i umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. 

 9. Konto – funkcjonalność Serwisu, umożliwiająca Klientowi zawieranie Umów sprzedaży, zawierająca w szczególności dane Klienta niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży oraz informacje o złożonych przez Klienta zamówieniach i zawartych przez niego umowach sprzedaży. 

 10. Serwis - platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem www.e-rast.pl, za pośrednictwem której Klient składa, a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Serwisie. 

 11. Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Klienta, za pośrednictwem Serwisu, lista Towarów, które Klient planuje zakupić od Sprzedawcy w dacie realizacji Zamówienia.

 12. Oferta - dokument przygotowany przez Sprzedającego oraz przedstawiany przez Przewoźnika w miejscu i w dniu dostawy Towarów następującej w wyniku realizacji Zamówienia, który obejmuje zamówione Towary, ewentualne oferowane Towary ekwiwalentne oraz ceny Towarów, po których Klient może nabyć Towary. 

 13. Przewoźnik - osoba fizyczna zatrudniona przez Sprzedawcę i legitymująca się jego pełnomocnictwem, która będzie realizowała zamówienie oraz, jeśli Klient przyjmie ofertę Sprzedawcy, będzie zawierała w imieniu Sprzedawcy umowę sprzedaży Towarów z Klientem.

 14. Newsletter – informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) wysyłana przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail. Newsletter zawiera między innymi informacje o nowościach w Serwisie.

 15. Infolinia – telefoniczne centrum obsługi Użytkownika, czynne w godzinach 8:30 -17:00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 9:00 - 12:45 w soboty pod numerem telefonu 665 490 336 (koszt połączenia wg taryf operatorów).

 16. Regulamin – Regulamin określający zasady dokonywania oraz realizacji zamówień w sklepie Rast, znajdującym się w Olsztynie przy ul. Kanta 10, za pośrednictwem serwisu internetowego Rast dostępnego pod adresem www.e-rast.pl opisany w niniejszym dokumencie. 

III.    Warunki używania Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu, konieczne jest spełnienie przez system komputerowy Użytkownika następujących wymagań:

 1. połączenie z siecią Internet,

 2. przeglądarka internetowa: Internet Explorer 9i nowsze wersje, Mozilla FireFox – dowolna wersja, Google Chrome – wersja dowolna,

 3. system operacyjny: dowolny

 4. włączona obsługa plików Cookies,

 5. włączona obsługa stylów CSS oraz Java Script.

 1. Wszystkie umieszczone w Serwisie treści, w szczególności znaki towarowe, logotypy, zdjęcia są chronione prawem, a ich wykorzystanie niezgodnie z niniejszym Regulaminem jest bezprawne. 

 2. Użytkownik ma obowiązek korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i zobowiązuje się powstrzymywać od jakichkolwiek działań, które mogłyby powodować zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Serwisu bądź Konta Internetowego innych Użytkowników. 

 3. Użytkownik nie ma prawa wprowadzać do Serwisu treści o charakterze bezprawnym, a także o charakterze obraźliwym bądź naruszającym zasady współżycia społecznego. W takim przypadku Sprzedawca zastrzega możliwość niezwłocznego usunięcia takich treści. 

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu, oraz jego używaniem w sposób sprzeczny z przeznaczeniem Serwisu, postanowieniami Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 5. Sprzedawca zapewnia, iż będzie dążył do tego, aby funkcjonalność i sprawność działania Serwisu była jak najlepsza. W związku z tym, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do Serwisu w celu usunięcia awarii bądź poprawy funkcjonalności.

 6. W przypadku pojawienia się błędów w funkcjonowaniu Serwisu, Użytkownik może zgłosić ten fakt Sprzedawcy, który niezwłocznie podejmie starania o przywrócenie poprawnego funkcjonowania Serwisu.

 7. Naruszenie przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie, w szczególności poprzez niezgodne z Regulaminem korzystanie z Serwisu, może spowodować odmowę realizacji Zamówienia, a nawet usunięcie Konta Internetowego.

IV.    Rejestracja

 1. Rejestracja polega na wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego oraz zapoznaniu się z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie i ich zaakceptowaniu. Klient podczas rejestracji ma możliwość wyrażenia dodatkowych fakultatywnych zgód na przetwarzanie jego danych osobowych, m.in. w celach marketingu Towarów lub usług oferowanych przez Sprzedawcę.

 2. W trakcie wypełniania Formularza Rejestracyjnego, Użytkownik podaje następujące informacje:

  1. imię i nazwisko,

  2. miejsce zamieszkania,

  3. numer telefonu,

  4. adres poczty elektronicznej (e-mail),

  5. Login oraz hasło, które będzie używane do logowania się w Serwisie.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy nadania zasugerowanego podczas procesu rejestracji Loginu, jeśli został on wcześniej przypisany innemu Użytkownikowi.

 2. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma od Sprzedawcy, na podany przez siebie w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie rejestracji wraz ze wskazaniem Loginu oraz podanego przy rejestracji hasła, niezbędnych do zalogowania się w Serwisie. Login oraz hasło mają charakter poufny. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania Loginu i hasła do Konta w poufności i nieudostępniania go osobom trzecim.

 3. Każdy Użytkownik może zarejestrować się w Serwisie tylko jeden raz. Proces rejestracji jest wykonywany przez Użytkownika jednorazowo, a kolejne Zamówienia mogą być składane przez Klienta po zalogowaniu się przy użyciu Loginu oraz hasła do Konta.

 4. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość usunięcia swojego Konta w Serwisie poprzez wysłanie prośby o usunięcie Konta na adres e-mail: e-rast@carrefour.com.

V.    Warunki Składania Zamówień

 1. Opisy Towarów wraz z cenami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy  w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając Zamówienie składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i o cechach wskazanych w opisie Towaru. Potwierdzenie rejestracji zamówienia w Serwisie jest generowane automatycznie i stanowi potwierdzenie wprowadzonej przez Użytkownika w Serwisie treści. 

 2. Złożenie Zamówienia, a następnie zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów
  za pośrednictwem Serwisu możliwe jest jedynie po zarejestrowaniu się w Serwisie. Zamówienia składane są przez Klienta poprzez wybór Towarów w Serwisie.

 3. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 4. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Serwisu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży w Sklepie oraz wprowadzenia w nich zmian. Powyższe uprawnienie Sprzedającego nie będzie miało wpływu na prawa nabyte Klientów, w tym na warunki Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie takich zmian.

 6. Ceny podane w Serwisie są cenami orientacyjnymi. W momencie realizacji Zamówienia, cena określonych Towarów może się różnić od ich ceny prezentowanej w Serwisie z powodu różnic w wadze Towarów sprzedawanych „na wagę” lub dostarczenia Towarów ekwiwalentnych w miejsce brakujących Towarów, o których mowa w ust. poniżej. W przypadku, gdy waga Towaru jest wyższa od wskazanej przez Klienta w Zamówieniu, Klient jest zobowiązany do dopłacenia różnicy w cenie. W przypadku, gdy waga Towaru jest niższa niż wskazana przez Klienta w Zamówieniu, Sprzedawca zwraca Klientowi różnicę w cenie Towaru.

 7. W razie niedostępności zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia w celu zaproponowania Towaru ekwiwalentnego o zbliżonym charakterze i cechach bądź anulowania Zamówienia w całości bądź części, według wyboru Klienta. 

 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia maksymalnej liczby bądź wagi zamawianych Towarów bądź grupy Towarów, co zostanie uwidocznione w Serwisie przy zamawianym Towarze jeśli maksymalna ilość bądź waga zostanie osiągnięta.

 9. W przypadku zamawiania Towarów „na wagę” Klient powinien wskazać ilość Towaru jako dziesiątą część jednego kilograma (np. 0,7 kg). Klient może także wskazać postać zamawianego Towaru „na wagę”: plastry bądź kawałek, przy czym Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku braku takiego wskazania Towar „na wagę” zostanie dostarczony w plastrach. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia Towarów o wadze różnej od wagi wskazanej w Zamówieniu, przy czym różnica nie może być większa niż +/- 10%. W takiej sytuacji zastosowanie mają postanowienia ust. 6 powyżej.

 10. W przypadku określenia w Serwisie ceny za konkretną wagę Towaru, Klient zamawiając ten Towar wskazuje ilość zamawianych sztuk zamiast określonej wagi, a Sprzedawca dostarczy zamówioną ilość sztuk. Cena zostanie wówczas określona zgodnie z wagą zamówionej ilości sztuk tego Towaru.

 11. Klient może odwołać lub zmienić Zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto w Serwisie lub za pośrednictwem Infolinii. Odwołanie lub zmiana Zamówienia zostaną przyjęte przez Sprzedawcę, jeśli będą złożone przez Zamawiającego do godziny 23.00 w dniu poprzedzającym realizację Zamówienia. 

 12. Jeśli cena dostarczonych Towarów jest wyższa niż cena Towarów wskazana w potwierdzeniu Zamówienia, Klient może zrezygnować z Zamówienia w tym zakresie w momencie realizacji dostawy. Postanowienie to nie narusza prawa konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów na zasadach opisanych w przepisach obowiązującego prawa i w pkt. VIII Regulaminu.

 13. Wartość Zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega zsumowaniu.

VI.    Warunki sprzedaży i dostawy

 1. Sprzedawca dostarcza Towary wyłącznie w obrębie 15 km od miasta Olsztyn. Dostawa Zamówienia poza ten obręb możliwa jest wyłącznie po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu za pomocą Infolinii kosztu dostawy, który zostanie doliczony do rachunku.

 2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem Przewoźnika.

 3. Klient ma możliwość osobistego odbioru zamówionych Towarów w Sklepie. 

 4. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 20.00, a także w soboty od godz. 9.00 do godz. 15.00. Czas realizacji zamówienia jest ustalany z Klientem indywidualnie za pośrednictwem wiadomości e-mail bądź telefonicznie. 

 5. Z zastrzeżeniem ust.6 poniżej, w dniu złożenia zamówienia przez Klienta realizowane są tylko zamówienia złożone tego samego dnia w godz. od 0.00 do 16.59 od poniedziałku do piątku od godziny 0:00 do godziny 16:59 oraz w soboty od 0:00 do 12:00.

 6. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim,  po uprzednim umieszczeniu informacji o tym w Serwisie.

 7. Koszt dostawy wynosi 20 zł. W przypadku Zamówień na kwotę wyższą niż 80,00 zł brutto po uwzględnieniu wszystkich naliczonych rabatów, Klient nie ponosi kosztów dostawy. 

 8. Do Zamówień realizowanych za pośrednictwem Serwisu nie są udzielane rabaty wynikające z posiadanych przez Klienta kart rabatowych i lojalnościowych uprawniających do uzyskania rabatu w Sklepie.

 9. Zamówienia są dostarczane przez Przewoźników w sposób zapewniający zachowanie właściwości Towarów.

 10. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z Zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania jej wystawienia poprzez wpisanie takiej potrzeby w uwagach do Zamówienia. W pozostałych przypadkach Klient otrzymuje paragon fiskalny.

 11. Umowa sprzedaży Towarów między Sprzedawcą a Klientem jest zawierana jedynie wówczas, gdy zamówione Towary zostały odebrane osobiście przez Klienta ze Sklepu lub dostarczone przez Sprzedawcę do miejsca dostawy wskazanego przez Klienta, a Klient wyrazi wolę ich nabycia po cenie wskazanej w przedstawionej w momencie dostawy Ofercie. Serwis jedynie umożliwia złożenie Zamówienia, a w następstwie odbioru osobistego lub dostawy po zaakceptowaniu Oferty Sprzedawcy, co do Towarów objętych Zamówieniem może dojść do zawarcia Umowy sprzedaży. Własność Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego odbioru od Przewoźnika.

 12. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji Zamówienia przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, zwłaszcza Zamówień złożonych przez Użytkowników naruszających Regulamin bądź przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych znacznie utrudniających lub uniemożliwiających dostawę Zamówienia (duże opady śniegu, silny grad, ulewny deszcz).

 13. Klient odbierając przesyłkę z Towarem powinien sprawdzić stan opakowania
  i pokwitować jej odbiór w obecności Przewoźnika z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki zaleca się w obecności Przewoźnika sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać Przewoźnik), zawierający opis uszkodzenia.

VII.    Warunki płatności

W momencie akceptacji Zamówienia na stronie www.e-rast.pl, Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy, to jest:

 1. gotówką - zapłata należności następuje przy odbiorze Zamówienia w polskich złotych,

 2. kartą płatniczą - możliwa jest płatność u Klienta kartą płatniczą Mastercard, Visa, Visa Elektron.

 3. płatnością online (obsługiwane są przez firmę eCard S.A) za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim). Płatności online realizowane są w ten sposób, że po wybraniu formy płatności Klient zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się otrzymuje gotowy formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony sklepu.

 4. płatnością online (obsługiwane przez firmę eCard S.A. )za pomocą karty płatniczej:
   -Visa
   -VisaElectron
   -MasterCard
   -Maestro
   - MasterCard Electronic

VIII.    Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Klient może w terminie 14 dni od dostarczenia Towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. 

 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

 3. Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wręczając je Przewoźnikowi, przesyłając je w formie pisemnej bądź za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: e-rast@carrefour.com. W przypadku złożenia oświadczenia w formie pisemnej, rekomenduje się przesłanie go na adres w Olsztynie (10-691), przy ul. Kanta 10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Do oświadczenia o odstąpieniu, Klient powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.

 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Towarów: 

  1. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia;

  2. dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

  3. nagrań dźwiękowych lub wizualnych, a także programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu;

  4. prasy, w tym dzienników, periodyków lub czasopism.

 1. Klient ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Rekomendowanym sposobem zwrotu Towarów, który umożliwi Sprzedawcy jak najszybsze załatwienie sprawy jest osobisty zwrot Towarów do Sklepu przed upływem powyższego terminu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed upływem terminu. 

 2. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli ze względu na charakter Towarów nie jest możliwe odesłanie Towaru w zwykły sposób, Sprzedający odbierze Towary od Klienta na swój koszt. 

 3. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary. W przypadku całościowego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi także koszty dostawy Zamówienia. 

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili dokonania przez Klienta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Klienta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na zaproponowany przez Sprzedawcę inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem.

 6. W przypadku płatności dokonanych za pośrednictwem firmy eCard S.A. zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty

 7. Przed odstąpieniem od umowy, Klient nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od umowy musi być kompletny. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przeciwnym razie, Klient będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów. 

 8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi oraz gwarancji producenta.

IX.    Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych Towaru Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji.

 2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za jakość oferowanych towarów i rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów o rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

 1. dane Klienta (imię, nazwisko, adres do korespondencji lub adres e-mail),

 2. numer Zamówienia,

 3. opis wady Towaru,

 4. wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot gotówki).

 1. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar na adres: Sklep „Rast”, ul. Kanta 10, 10-691Olsztyn.

 2. Klient zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu rękojmi niezwłocznie, a w przypadku, gdy składającym reklamację jest Konsument – nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 3. W przypadku powstania sporu co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji Klient ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. może zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do właściwego Rzecznika Praw Konsumenta, organizacji konsumenckiej, np. Federacji Konsumentów lub jednego z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, które prowadzą mediacje i przy których działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Powyższe nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń wobec Sprzedającego w postępowaniu sądowym.

X.    Szybki Koszyk

 1. Usługa "Szybki Koszyk" jest opcją dostępną tylko dla zalogowanych Klientów.

 2. Jest to lista produktów przypisana do dowolnie nazwanej przez Klienta kategorii (np. "ulubione", "kawy", "na święta"). Szybki koszyk można w dowolnym momencie edytować.

 3. Produkty można dodawać do "Szybkiego Koszyka" klikając link "Dodaj do szybkiego koszyka", a następnie wybrać istniejący lub stworzyć nowy szybki koszyk.

 1. Towary z szybkiego koszyka usuwa się w zakładce "Moje zakupy". Z "Menu' należy wybrać "Szybki koszyk", a następnie wybrać szybki koszyk, w którym znajduje się towar, zaznaczyć go i nacisnąć przycisk "Usuń"

 2. Towary z szybkiego koszyka można dodać do bieżącego koszyka w wybranej przez siebie ilości. Aby zamówić lub dodać do bieżącego koszyka towary z szybkiego koszyka należy skorzystać z zakładki "Moje zakupy", a następnie z "Menu" wybrać "Szybki koszyk", znaleźć szukany towar, zaznaczyć go, z rozwijanej listy 'Przenieś wybrane do' wybrać "bieżącego koszyka" i nacisnąć przycisk "Wykonaj"

 3. Szybkie koszyki usuwa się w zakładce "Moje zakupy". Z "Menu' należy wybrać "Szybki koszyk", a następnie zaznaczyć wybrany szybki koszyk i nacisnąć przycisk "Usuń".

 4. Do bieżącego koszyka można przenieść całą zawartość szybkiego koszyka wystarczy przy wybranym szybkim koszyku nacisnąć "Złóż zamówienie", a towary znajdujące się w szybkim koszyku zostaną przerzucone do bieżącego koszyka.

XI. Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Targowa 72, 03- 734 Warszawa).

 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: e-rast@carrefour.com, formularz kontaktowy pod adresem http://erast.pl/pomoc/kontakt, telefonicznie pod numerem +48 665 490 336 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Użytkownik może się skontaktować poprzez email iod@carrefour.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „IOD”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:

 1. wykonania umowy o świadczenie usług o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, a w szczególności w celu założenia konta w sklepie internetowym eRast.pl i umożliwienia Użytkownikowi dokonywanie zakupów w tym sklepie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;

 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości – podstawią prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 3. w przypadku złożenia reklamacji rozpatrzenia i odpowiedzi na złożoną reklamację – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;

 4. komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych w tym profilowania, w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na kierowaniu do Użytkownika treści marketingowych dotyczących towarów i usług administratora, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na wysyłaniu newslettera na podany przez Użytkownika adres e-mail;

 5. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora; prawnie uzasadniony interes administratora polega na umożliwieniu administratorowi ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

 6. analitycznym i statystycznym – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w sklepie internetowym eRast.pl i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności.

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT..

 2. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres trwania umowy, aż do usunięcia konta w serwisie eRast.pl. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

 3. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych a także w celu analitycznym i statystycznym dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia właściwej zgody lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

 4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 5. Jako że dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy lub zgody – każdemu Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które Użytkownik dostarczył administratorowi tj. do otrzymania od administratora danych osobowych Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Szczegóły w tym zakresie opisane są w polityce prywatności znajdującej się w Punkcie Obsługi Klienta i pod adresem: e- rast.pl/politykaprywatnosci.

 6. Każdemu użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu lub miejsca pracy Użytkownika lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 7. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy o świadczenie usług jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

XII.    Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, z ważnych przyczyn, tj.:

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i Załączników do niego z ważnych przyczyn, tj.:

 1. spowodowanych działaniem siły wyższej,

 2. w przypadku zmiany lokalizacji Placówki lub zamknięcia Placówki,

 3. zmiany zasięgu, zakresu lub rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez Sprzedającego lub zaprzestania prowadzenia przez Sprzedającego działalności gospodarczej,

 4. zmiany przepisów obowiązującego prawa lub wydania przez odpowiednie organy władzy państwowej orzeczeń, zarządzeń lub decyzji powodujących konieczność zmiany postanowień Regulaminu,

 5. zaoferowania Klientom dodatkowych korzyści lub udogodnień, w szczególności związanych z korzystaniem z Carrefour.pl - Zakupy codzienne,

 6. z innych przyczyn, uzasadnionych zmianami organizacyjnymi u Sprzedającego, względami ekonomicznymi, społecznymi, koniecznością dostosowania Regulaminu do rozwiązań proponowanych przez nowe technologie lub koniecznością ograniczenia lub wyeliminowania działań Klientów lub osób trzecich niezgodnych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem,

z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej. Zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Klientów. Sprzedawca będzie informował Klientów o każdorazowej zmianie w zakresie postanowień Regulaminu nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie takiej zmiany, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na głównej stronie Sklepu www.e-rast.ploraz za pomocą wiadomości e-mail przesłanej zarejestrowanym Klientom, zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W przypadku gdy Klient nie zaakceptuje wprowadzanych przez Sprzedającego zmian w Regulaminie, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedającego co będzie jednoznaczne z usunięciem Konta Klienta w Sklepie www.e-rast.pl.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Załączników do niego w odniesieniu do postanowień dotyczących przedsiębiorców także z innych powodów niż ważne przyczyny wymienione w ust. 1 powyżej.

 2. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

 3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy innych odpowiednich ustaw.

XIII.    Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail e-rast@carrefour.com bądź Infolinii.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Carrefour Polska Sp. z o.o.

ul. Targowa 72

03-734 Warszawa

UL. KANTA 10

10-691 OLSZTYN

TEL: 665 490 336

E-MAIL: e-rast@carrefour.com

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów – nazwa zwracanego Towaru(*) 

Numer Zamówienia:(**)

Numer kontaktowy:(**)

Data odbioru Towaru(**): 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.
(**) Pola nieobowiązkowe, ale ich wypełnienie przyspieszy zwrot świadczeniaKoszt transportu

W wypadku odbioru osobistego
koszt transportu nie jest naliczany

Zamówienia można odebrać pod adresem:
Olsztyn - "Supermarket e-Rast.pl", ul. Kanta 10


Termin dostaw

Termin dostawy zamówień jest uzależniony od czasu ich złożenia.
Można wybrać 1 z 3 okresów dostawy.
Zamówienia z dostawą w dniu jego złożenia:

Okresy złożenia zamówienia

Okresy dostaw

09 - 12

12 - 16

16 - 20

do godziny 08:59

do godziny 11:59

do godziny 15:59Zamówienia z dostawą na inny termin niż dzień jego złożenia są realizowane z maksymalnie 4-dniowym wyprzedzeniem.

Regulamin

sklepu internetowego e-Rast